บุคลากร​

ทำความรู้จักกับบุคลากรที่ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมรัฐสวัสดิการ พวกเรารับผิดชอบในการขับเคลือนนโยบาย

การดำเนินการและการประเมินนโยบายที่สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ของศูนย์และสังคมประชาธิปไตย

ชื่อ รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ชื่อ อ.พนมกร โยทะสอน

ตำแหน่ง กรรมการศูนย์

ชื่อ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์

ตำแหน่ง กรรมการศูนย์

ชื่อ ดร.วรดาภา พันธุ์เพ็ง

ตำแหน่ง กรรมการศูนย์

ผู้ปฎิบัติงาน

ชื่อ ณปกรณ์ ภูธรรมะ

ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบ 

ชื่อ ธณัฏฐพล ฉายรัศมี

ตำแหน่ง ผู้เก็บข้อมูล