เอกสารประกอบการเรียน

ผู้บรรยายและออกแบบหลักสูตร

ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้มีความสนใจในประเด็นเรื่องรัฐสวัสดิการและการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อความเปลี่ยนภาคประชาชน

แขกรับเชิญ

ผู้บรรยาย

รับขวัญ ธรรมบุษดี

อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ผู้มีความสนใจในเรื่องสื่อเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง

ผู้บรรยาย

สรวิศ ชัยนาม

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้มีความสนใจในประเด็นการเมืองเชิงวิภาษ์